W tym roku, ponieważ prześladuje nas koronawidmo, nie odbyła się nasza ulubiona impreza – Noc z Duchami. Postanowiliśmy was zaprosić na Noc z Duchami online.

Tym razem to nie nasz nieoceniony Glutaminian Sodu przyprawi nas o dreszcz strachu. Oddajemy pałeczkę w wasze ręce.

Czy widzieliście kiedyś ducha? Może ktoś z waszych znajomych lub krewnych opowiedział mrożącą krew w żyłach historię? Czy przydarzyło się wam coś niemożliwego do wytłumaczenia w racjonalny sposób?

Opiszcie to i prześlijcie na adres pr@mok.olkusz.pl do 30.09.2020 do północy.

Najciekawsze historie opublikujemy na Facebooku, a autorów trzech, które podczas głosowania otrzymają najwięcej lajków, nagrodzimy.

 

Regulamin „Noc z Duchami online

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami konkursu „Noc z Duchami online” jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, z siedzibą przy ul. Fr. Nullo 29; 32-300 Olkusz.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Miasta i Gminy Olkusz.

II. UCZESTNICY

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.

2. Uczestnikami mogą być osoby indywidualne lub zespoły wieloosobowe, bez względu na wiek.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Oznacza to, że autorom prac nie przysługuje żadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie projektu.

4. Konkurs ma charakter otwarty.

III. CEL I BIEŻĄCE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

1. Celem Konkursu jest przedstawienie w formie pisemnej (plik formatu doc, docx) historii związanej tematycznie z duchami czy zjawiskami niewytłumaczalnymi racjonalnie.

2. Wszelkie informacje na temat konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.mok.olkusz.pl.

IV. HARMONOGRAM

1. Termin ogłoszenia konkursu: 15.09.2020r.

2. Termin nadsyłania prac konkursowych: 30.09.2020r.

3. Termin opublikowania najlepszych prac w wirtualnej galerii MOK: 03.10.2020r.

V. ZASADY, TRYB ZGŁASZANIA, PRZEBIEG KONKURSU

1. Prace zgłoszone do Konkursu powinny być autorską pracą własną osoby.

2. Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić maksymalnie jedną pracę.

3. Prace wraz z podpisanym regulaminem (skan lub zdjęcie) wysyłamy na adres: pr@mok.olkusz.pl

4. Format prac: pliki doc, docx.

5. Pracę konkursową należy dostarczyć w TERMINIE do 30.09.2020.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację materiału konkursowego oraz imienia i nazwiska autora przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz publikacji najlepszych prac.

7. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje termin złożenia materiałów.

8. Prowadzący zastrzega sobie prawo do redakcji materiału pod względem gramatycznym i ortograficznym.

9. Prace zostaną zaprezentowane na stronie MOK na Facebooku, a wyróżnione największą ilością lajków także stronie www. Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

10. Wszystkie prace przekazane na konkurs organizator ma prawo zaprezentować szerszej publiczności w dowolnie przez siebie wybranej formie, np. publikacji.

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działanie osób trzecich.

12. Zgłoszone przez uczestników prace nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw z zakresu własności intelektualnej oraz muszą być zgodne z RODO.

13. Praca konkursowa musi być pracą własną, wcześniej nienagradzaną i niepublikowaną.

14. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

15. Niewypełnienie lub złamanie przez uczestnika któregokolwiek z wymogów niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w konkursie. Decyzję o wykluczeniu podejmuje komisja konkursowa. Komisja konkursowa ma prawo, w każdym czasie, odrzucić zgłoszenie, którego dokonano z naruszeniem niniejszego regulaminu.

17. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

VI. KOMISJA KONKURSOWA

W skład komisji konkursowej powołanej przez organizatora wejdą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

VII. PRAWA AUTORSKIE

Zgłoszenie do konkursu jest tożsame ze zgodą na wykorzystanie przesłanych materiałów oraz wizerunku do działań marketingowych i promocyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie wiąże się z przetwarzanie danych osobowych uczestników na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z siedzibą przy ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz.

 3. Uczestnicy mogą skontaktować się w sprawie przetwarzania ich danych osobowych z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, Panią Edytą Siwek, pod adresem e-mail: iodo@mok.olkusz.pl lub e.siwek@mok.olkusz.pl

 4. Dane uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes Administratora.

 5. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia.

 6. Dane uczestników nie będą przekazywane do innych podmiotów, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

 7. Dane uczestników nie będą przekazywane do Państw trzecich, bez zgody osoby, której dane dotyczą.

 8. Dane uczestników nie będą podlegały profilowaniu.

 9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od organizatora.

 10. Uczestnictwo w Konkursie wiąże się z nieodpłatnym, wielokrotnym wykorzystywaniu nadesłanych materiałów w celach promocyjnych przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

 11. Uczestnik konkursu nadsyłając na konkurs zgłoszenie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do wykonywanej pracy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.