EFRR kolor 72dpi

„Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza"

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

ogłasza nabór na stanowisko:

Sprzątacz / ka

Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Olkuszu, Kwartał Królewski obejmujący podziemny Ratusz, Basztę oraz, budynek dawnego Starostwa wraz z podziemną trasą multimedialną, 32-300 Olkusz, ul. Rynek 4.

Określenie stanowiska:           SPRZĄTACZ/KA

Rodzaj umowy:                                 umowa o pracę               

Wymiar czasu pracy:                 etat

Godziny pracy:                                 wg harmonogramu (również w soboty i w niedziele)

Miejsce pracy:                                  obiekty wchodzące w skład Kwartału Królewskiego

Planowana liczba osób

do zatrudnienia:                             2 osoby

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Wykonywanie prac o charakterze porządkowym w obiektach Kwartału Królewskiego: podziemnym Ratuszu oraz w budynku dawnego Starostwa wraz z podziemną trasą multimedialną, w tym m.in.: odkurzanie podłóg, mebli, gablot, wykładzin oraz innych sprzętów i eksponatów, mycie podłóg, okien i naczyń.
  2. Wyłączanie urządzeń elektrycznych oraz zamykanie okien i drzwi w pomieszczeniach.
  3. Dbałość o urządzenia oraz sprzęt do utrzymania czystości oraz o zaopatrzenie w środki czystości.
  4. Utrzymanie czystości w WC i wokół posesji – dziedzińca i chodnika.
  5. Pomoc w obsłudze działu imprez, w tym obsługa szatni.
  6. Pielęgnowanie ogrodu.
  7. Wykonywanie innych czynności wynikających z regulaminów i potrzeb MOK w Olkuszu oraz zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

wykształcenie co najmniej podstawowe

nieposzlakowana opinia

posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku

Wymagania dodatkowe:

posiadanie doświadczenia w pracy na stanowisku sprzątaczka lub na stanowisku o podobnym charakterze;

zaangażowanie, sumienność, uczciwość, dokładność.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podpisane odręcznie: życiorys (CV) oraz list motywacyjny (CV i list motywacyjny powinny być podpisane odręcznie i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,

oświadczenie kandydata podpisane odręcznie o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata, podpisane odręcznie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem
i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu, z dopiskiem:

 „Nabór na stanowisko sprzątaczka”

należy składać osobiście na dziennik podawczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 29

32-300 Olkusz

lub e-mailem  na adres: kontakt@podziemnyolkusz.pl

w terminie do 26 marca  2021 r. do godz. 13.00

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie dostępna w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury Olkuszu.

Administratorem danych osobowych uzyskanych podczas rekrutacji jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Kandydaci mają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.